Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Η σχέση της πρώιμης βάδισης με την διάρκεια νοσηλείας και το κόστος σε ολική αρθροπλαστική γόνατος

των Pua YH, Ong PH 
από το περιοδικό American Journal of Physical Medical Rehabilitation 2014 Nov;93(11):962-70. doi: 10.1097/PHM.0000000000000116.
  

Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η σχέση της πρώιμης βάδισης με τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο, το κόστος και τα λειτουργικά αποτελέσματα, σε νοσηλευόμενους ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος
Είναι μια αναδρομική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 1.504 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος μεταξύ του Αυγούστου 2009 και του Ιανουάριου 2011 σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν μετά την επέμβαση σε φυσικοθεραπεία από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες. Στην ομάδα της πρώιμης βάδισης (άρχισαν να περπατούν απο την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, n=803) και την άλλη ομάδα (που άρχισαν να περπατούν στην δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα, n=701). 
Οι ασθενείς της ομάδας της πρώιμης βάδισης παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση στην προσαρμοσμένη μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο (-0,44 ημέρες, ρ<0,001) και μειωμένο προσαρμοσμένο μέσο συνολικό κόστος νοσηλείας (Σιγκαπούρη:-$385Ηνωμένες Πολιτείες:-$315, ρ<0,001).  
Και οι δύο ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά στο ποσοστό επανεισδοχής των 90 ημερών.
Ωστόσο, η έγκαιρη βάδιση σχετίστηκε με μεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης τουλάχιστον 90 μοιρών κάμψης του γόνατος (προσαρμοσμένη αναλογία πιθανοτήτων 1,33, ρ <0,01) και χρειαζόντουσαν βοήθημα βάδισης με μικρότερη βάση στήριξης (προσαρμόζονται αναλογικά λόγος πιθανοτήτων 1,36, ρ<0,001).

Συμπερασματικά, η μία ημέρα διαφοράς στην αρχική ημέρα βάδισης, σχετίστηκε με την μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, το χαμηλότερο κόστος νοσηλείας, και την ποιοτικότερη λειτουργία του γόνατος.  

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρέχουν μια πρώτη εμπειρική υποστήριξη για την χρησιμότητα της πρώιμης βάδισης, μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος.


πηγή:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24879549