Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Η αποτελεσματικότητα της ενδυνάμωσης των μυών του κορμού σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία.

των Kumar T, Kumar S, Nezamuddin M, Sharma VP.
από το περιοδικό Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation (Δεκ. 2014)


Η χρόνια οσφυαλγία είναι ένα πρόβλημα υγείας που απασχολεί πολλούς ανθρώπους και περίπου το 5-15% του παγκόσμιου πληθυσμού θα αναπτύξει χρόνια οσφυαλγία. Τα κλινικά ευρήματα της χρόνιας οσφυαλγίας είναι η μειωμένη κινητικότητα της οσφύος και η μείωση της ισχύος των μυών του κορμού. Στη βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν ποσοτικά δεδομένα για την επίπτωση της ενίσχυσης των βασικών μυών του κορμού στην χρονιότητα (μικρής διάρκειας, μεγάλης διάρκειας) της οσφυαλγίας. 
 Αυτή η μελέτη αξιολόγησε την επίδραση ενός προγράμματος ενδυνάμωσης των μυών του κορμού στην χρόνια οσφυαλγία. 
Αξιολογήθηκαν 30 ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία, που είχαν προσέλθει σε τμήμα εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείου. Οι 30 ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Α και Β, με βάση την χρονιότητα της οσφυαλγίας τους. Οι ασθενείς της ομάδας Α είχαν διάρκεια οσφυϊκού πόνου για περισσότερο από δώδεκα μήνες και αυτοί της ομάδας Β είχαν πόνο διάρκειας από τρεις έως δώδεκα μήνες. 
Και οι δυο ομάδες υποβλήθηκαν στην ίδια παρέμβαση για έξι εβδομάδες. Η αξιολόγηση έγινε πριν και μετά την παρέμβαση, καθώς και μετά από έξι εβδομάδες και για τις δύο ομάδες. 

Στα αποτελέσματα και οι δυο ομάδες παρουσίασαν βελτίωση σε όλα τα μέτρα αξιολόγησης του πόνου (σε συνάρτηση με τη χρήση της αριθμητικής κλίμακας αξιολόγησης του πόνου Oswestry Disability Index), στην δοκιμή Sorensen, στην δύναμη των μεγάλων γλουτιαίων, την ικανότητα ενεργοποίησης των εγκάρσιων κοιλιακών μυών και το τροποποιημένο Schober’s Test. 
Η διαφορά της  βελτίωσης ήταν στατιστικά μη σημαντική μεταξύ των δυο ομάδων, αλλά η βελτίωση ήταν εξίσου σημαντική και για τις δυο ομάδες.

 
πηγή:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467999