Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Δήλωση Θέσης: Πρόσβαση στη Φυσικοθεραπεία

από τον Καναδικό Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών


Όλοι οι Καναδοί έχουν δικαίωμα έγκαιρης και αξιόπιστης πρόσβασης στην αποκατάσταση για την αντιμετώπιση παθήσεων, τραυματισμών και ασθενειών χωρίς εμπόδια, όπως είναι οι οικονομικοί περιορισμοί ή η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Οι Φυσικοθεραπευτές είναι πάροχοι υπηρεσιών υγείας πρώτης γραμμής, που αποκαθιστούν την λειτουργικότητα και βελτιώνουν την κινητικότητα των Καναδών, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η πρόωρη πρόσβαση στη Φυσικοθεραπεία επηρεάζει θετικά τα αποτελέσματα της υγείας, τη φυσική λειτουργία και την ποιότητα ζωής.

Η αναδιάρθρωση της υγειονομικής περίθαλψης, με οικονομικά κριτήρια, έχει οδηγήσει σε μειωμένη πρόσβαση στην Φυσικοθεραπεία για όλους, όπως στα νοσοκομεία και τα κέντρα που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, καθώς και τα ιδιωτικά κέντρα παροχής υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας.

Η πρόσβαση στην αποκατάσταση περιορίζεται από τη χρηματοδότηση, τις πρακτικές παραπομπής και γενικότερα από τους πόρους για την ανθρώπινη υγεία. Η μειωμένη ή καθυστερημένη πρόσβαση στην αποκατάσταση, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του ασθενούς και την ποιότητα ζωής του.

Ο Καναδικός Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τα εμπόδια πρόσβασης στην Φυσικοθεραπεία, μέσω πρωτοβουλιών διαβούλευσης με την κυβέρνηση, τις ενώσεις ασφαλισμένων, τους εργοδότες και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
  
Η βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας είναι αναγκαιότητα για την υγεία και την ευημερία των Καναδών.