Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Επιδράσεις της χρήσης Kinesio Tape ® στην μυϊκή κόπωση των εκτεινόντων της Ο.Μ.Σ.Σ.Η μυϊκή κόπωση των εκτεινόντων της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των συμπτωμάτων της χρόνιας οσφυαλγίας. Η φυσιολογία της μυϊκής κόπωσης είναι πολύπλοκη και δεν είναι πλήρως κατανοητή. Η εφαρμογή Kinesio Taping ® υποστηρίζει κατεστραμμένες μυϊκές δομές, ενώ επιτρέπει την κινητικότητά τους και την ίδια στιγμή μπορεί να επηρεάσει ορισμένους από τους μηχανισμούς που σχετίζονται με την κόπωση των μυών, όπως η ροή του αίματος και η ιδιοδεκτικότητα.  

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η επίδραση της Kinesio Taping ® στην μείωση της κόπωσης των εκτεινόντων μυών της Ο.Μ.Σ.Σ., σε ένα δείγμα των νεαρών υγιών εθελοντών. Πραγματοποιήθηκε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, διπλά τυφλή κλινική δοκιμή. 
Τοποθετήθηκαν 99 υγιή άτομα  τυχαία σε μία από τις τρεις ομάδες της μελέτης. Την ομάδα στην οποία τοποθετήθηκε Kinesio Tape ®, την ομάδα στην οποία χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο και την ομάδα ελέγχου. 
Αμέσως μετά την εφαρμογή Kinesio Taping ® μετρήθηκε η αντοχή των εκτεινόντων της Ο.Μ.Σ.Σ., με τη δοκιμή Biering-Sorensen.  
Οι συμμετέχοντες και οι ερευνητές δεν γνώριζαν στοιχεία των άλλων ομάδων. Ο χρόνος κόπωσης που επιτεύχθηκε συγκρίθηκε μεταξύ των ομάδων με μονόδρομη ANOVA και με διαστήματα εμπιστοσύνης 95%. 
Υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του χρόνου κόπωσης που επιτεύχθηκε στην ομάδα του Kinesio Taping ® έναντι της ομάδας ελέγχου (ρ < 0,05 ). Η ομάδα του εικονικού φαρμάκου κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις από ότι η ομάδα ελέγχου, αλλά χειρότερες από την ομάδα του Kinesio Taping ®.

Η εφαρμογή Kinesio Taping ® φαίνεται να βελτιώνει το χρόνο που επέρχεται κόπωση των εκτεινόντων της Ο.Μ.Σ.Σ., σύμφωνα με την δοκιμή Biering-Sorensen. Αυτά τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή Kinesio Taping ® επηρεάζει τις διαδικασιες που οδηγούν σε μυϊκή κόπωση των εκτεινόντων της Ο.Μ.Σ.Σ. και ότι θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική στην διαχείριση της χρόνιας οσφυαλγίας.

πηγή:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24284272