Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Μεταβλητότητα σε ποσοστά διαγνωστικών σφαλμάτων 10 κέντρων που εκτελούν εξετάσεις MRI ΟΜΣΣ, στον ίδιο ασθενή, εντός περιόδου 3 εβδομάδων.
των  Herzog R, Elgort DR, Flanders AE, Moley PJ.

Spine J. 2017 Apr;17(4):554-561. doi: 10.1016/j.spinee.2016.11.009. Epub 2016 Nov 17

Στα σημερινά συστήματα υγείας, η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) θεωρείται συχνά ως μια υπηρεσία όπου δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα και στα αποτελέσματά της. Επομένως είναι ένας τομέας στον οποίο οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν έναν πάροχο με βάση την τιμή, την προσωπική σχέση ή την συμβουλή


Εάν αυτή η επικρατούσα άποψη είναι σωστή, τότε ο ασθενής αναμένεται να λάβει την ίδια ακτινολογική διάγνωση, ανεξάρτητα από το κέντρο απεικόνισης που επισκέπτεται ή τον ακτινολόγο που γράφει το πόρισμα της εξέτασης.  
Με βάση την εκτεταμένη κλινική τους εμπειρία, οι συγγραφείς της έρευνας πιστεύουν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι σωστή και ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παρεχόμενη περίθαλψη, τα αποτελέσματα της, αλλά και το κόστος της.


Η
μελέτη αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό να ελέγξει την υπόθεση των συγγραφέων, ότι οι αναφορές ακτινολόγων από διαφορετικά κέντρα απεικόνισης που εκτελούν MRI της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ), στον ίδιο ασθενή, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν: 1ον σημαντικές μεταβλητές στα ερμηνευτικά τους ευρήματα και 2ον ευρύ φάσμα ερμηνευτικών σφαλμάτων.Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη παρατήρησης, που συγκρίνει τα αποτελέσματα ερμηνείας που αναφέρθηκαν για έναν ασθενή, που σαρώθηκε σε 10 διαφορετικά κέντρα MRI, για χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων το ένα το άλλο και για τις αναφορές που πραγματοποιήθηκαν αμέσως, πριν και μετά τις 10 εξετάσεις MRI.


Το δείγμα ήταν μια γυναίκα ηλικίας 63 ετών, με ιστορικό οφυαλγικού πόνου και συμπτωμάτων δεξιάς ριζίτιδας Ο5.


Η μεταβλητότητα ποσοτικοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα ποσοστά συμφωνίας και τα στατιστικά στοιχεία Fleiss kappa. Τα ερμηνευτικά σφάλματα ποσοτικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τις αληθινά θετικές μετρήσεις, τις ψευδώς θετικές μετρήσεις, τις ψευδώς αρνητικές μετρήσεις, τον αληθώς θετικό ρυθμό (ευαισθησία) και το ψευδώς αρνητικό ποσοστό (χαμένο ποσοστό).


Τα ερμηνευτικά ευρήματα από 10 μελέτες
MRI μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν για μεταβλητότητα και σφάλματα. Δύο από τους συγγραφείς, και οι δύο ειδικοί ακτινολόγοι σπονδυλικής στήλης από διαφορετικά ιδρύματα, εξέτασαν ανεξάρτητα τις εξετάσεις αναφοράς και στη συνέχεια κατέληξαν σε τελική διάγνωση με συναίνεση. 
Τα σφάλματα ερμηνείας στις εξετάσεις μελέτης θεωρήθηκαν παρόντα, εάν δεν υπήρχε στην εξέταση αναφοράς η ύπαρξη ή μη παρουσίας στην έκθεση εξέτασης της μελέτης.

Σε όλες τις εξετάσεις μελέτης (δηλαδή, και στις 10) υπήρχαν 49 διαφορετικά ευρήματα, που αναφέρθηκαν σχετικά με την παρουσία μιας ξεχωριστής παθολογίας, σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Τα μη ερμηνευτικά ευρήματα αναφέρθηκαν και στις 10 εξετάσεις μελέτης και μόνο ένα εύρημα αναφέρθηκε σε εννέα από τις 10 εξετάσεις μελέτης.  

Από τα ερμηνευτικά συμπεράσματα, το 32,7% εμφανίστηκε μόνο μία φορά σε όλες τις 10 εκθέσεις των εξετάσεων μελέτης.  
Η μέση τιμή ερμηνευτικού σφάλματος στις εξετάσεις μελέτης ήταν 12,5 ± 3,2 (τόσο ψευδώς θετικά όσο και ψευδώς αρνητικά). Ο μέσος αριθμός των ψευδώς αρνητικών μετρήσεων ανά εξέταση ήταν 10,9 ± 2,9 από τα 25 και ο μέσος όρος των ψευδώς θετικών αριθμών ήταν 1,6 ± 0,9, που αντιστοιχούσαν σε μέση αληθινή θετική συχνότητα (ευαισθησία) 56,4% ± 11,7 και ποσοστό χαμένης 43,6% ± 11,7. 

Συμπερασματικά, αυτή η μελέτη διαπίστωσε έντονη μεταβλητότητα στα αναφερόμενα ερμηνευτικά ευρήματα και υψηλό επιπολασμό ερμηνευτικών λαθών στις αναφορές των ακτινολόγων για μια εξέταση MRI της ΟΜΣΣ, που εκτελείται στον ίδιο ασθενή, σε 10 διαφορετικά κέντρα MRI, σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
Ως αποτέλεσμα, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πρόρισμα της MRI  από τον ακτινολόγο, που μπορεί να επηρεάσει την επακόλουθη επιλογή της θεραπείας και την κλινική έκβαση, δεν είναι πάντα όσο αξιόπιστο πιστεύουμε ότι ειναι.
πηγή: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27867079/