Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας TENS και Παρεμβαλλόμενων Ρευμάτων στον μυοπεριτονιακό πόνο τραπεζοειδούς


από το American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2016 Sep;95(9):663-72. doi: 10.1097/PHM.0000000000000461.

Comparison of the Effectiveness of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Interferential Therapy on the Upper Trapezius in Myofascial Pain Syndrome: A Randomized Controlled Study.


Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα του διαδερμικού ηλεκτρικού νευρικού ερεθισμού (TENS) και των παρεμβαλλόμενων ρευμάτων (IFT), σε συνδυασμό και των δυο με θερμοθεραπεία, μυοπεριτονιακή απελευθέρωση, ενεργητικές ασκήσεις εύρους κίνησης, καθώς και ένα πρόγραμμα άσκησης για το σπίτι, σε ασθενείς με μυοπεριτονιακό σύνδρομο πόνου και σημεία πυροδότησης στον άνω τραπεζοειδή
 

Στην τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 105 ασθενείς με σημεία πυροδότησης στον άνω τραπεζοειδή.  
Μετά από την τυχαία κατανομή των ασθενών σε τρεις ομάδες, τρεις διαφορετικές θεραπευτικές αγωγές ακολουθήθηκαν. 
Στην πρώτη ομάδα (ομάδα ελέγχου) ακολουθήθηκε πρόγραμμα θερμοθεραπείας, ενεργητικών ασκήσεων εύρους κίνησης, μυοπεριτονιακή απελευθέρωση και δόθηκε ένα πρόγραμμα άσκησης στο σπίτι, με συμβουλές για σωστή στάση. 
Στη δεύτερη ομάδα εφαρμόστηκε επιπλέον TENS και στην τρίτη επιπλέον IFT. 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8 συνεδρίες σε διάστημα 4 εβδομάδων, σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Μετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν η ένταση του πόνου και το εύρος των κινήσεων του αυχένα (κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη και στροφή), αρχικά κατά την έναρξη, αμέσως μετά την πρώτη συνεδρία, πριν από την όγδοη συνεδρία, και μια εβδομάδα μετά την όγδοη συνεδρία.

Άμεσες και βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις σημειώθηκαν στην ομάδα TENS (n = 35), σε σύγκριση με την ομάδα IFT (n = 35) και την ομάδα ελέγχου (n = 35), σε σχέση με την ένταση του πόνου και το εύρος των κινήσεων του αυχένα (Ρ<0,05).  
Τέλος, η ομάδα IFT έδειξε και αυτή σημαντική βελτίωση στις μετρήσεις αυτές σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (P<0,05).  

Συμπερασματικά, η χρήση του διαδερμικού ηλεκτρικού νευρικού ερεθισμού (TENS) συνδυαζόμενη με το κλασικό θεραπευτικό πρότυπο στον μυοπεριτονιακό πόνο τραπεζοειδούς, διευκολύνει την αποκατάσταση περισσότερο από την χρήση των παρεμβαλόμενων ρευμάτων (IFT) με τον ίδιο συνδυασμό.
πηγή: http://www.physiospot.com/research/comparison-of-the-effectiveness-of-transcutaneous-electrical-nerve-stimulation-and-interferential-therapy-on-the-upper-trapezius-in-myofascial-pain-syndrome-a-randomized-controlled-study-2/