Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Υπάρχει σύνδεση των αποτελεσμάτων της μαγνητικής τομογραφίας με τον πόνο σε ασθενείς με οσφυϊκή σπονδυλική στένωση;

από το Spine Journal (2016 Sep;41(17):E1053-62. doi: 10.1097/BRS.0000000000001544)

Is There an Association Between Pain and Magnetic Resonance Imaging Parameters in Patients With Lumbar Spinal Stenosis?


Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να προσδιορίσει τη σύνδεση μεταξύ των απεικονιστικών στοιχείων της μαγνητικής τομογραφίας (M.R.I.) και του υπάρχοντος πόνου και σε ασθενείς με οσφυϊκή σπονδυλική στένωση.Ερευνώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία βρέθηκε πως η σχέση μεταξύ των μη φυσιολογικών ευρημάτων της
μαγνητικής τομογραφίας και του πόνου, σε ασθενείς με οσφυϊκή σπονδυλική στένωση, είναι ασαφής.

Σε πρώτο χρόνο, πραγματοποιήθηκε μια συστηματική βιβλιογραφική έρευνα. Εντοπίστηκαν έτσι, βιβλιογραφικά, οι σχέσεις των σχετικών παραμέτρων της μαγνητικής τομογραφίας και του πόνου, σε ασθενείς με οσφυϊκή σπονδυλική στένωση.  

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια λεπτομερής περιγραφική και γραφική ανάλυση για να συνδέσουμε τη σχέση μεταξύ των μη φυσιολογικών παραμέτρων της μαγνητικής τομογραφίας και του πόνου, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης.

Στη συστηματική ανασκόπηση συμπεριλήφθησαν 4 έρευνες, που είχαν σαν στόχο τους τη συσχέτιση ακτινολογικών ευρημάτων της μαγνητικής τομογραφίας και πόνου. 

Οι συγγραφείς των δύο ερευνών ανέφεραν ότι δεν βρέθηκε καμμία σχέση μεταξύ πόνου και ευτρημάτων και των άλλων δύο, ότι υπάρχει σχέση. Από τους δύο δεύτερους, μόνο η μια έρευνα διαπίστωσε αξιόλογη συσχέτιση μεταξύ πόνου στο πόδι, όπως μετρήθηκε με την οπτική αναλογική κλίμακα (V.A.S.) και του αντίστοιχου βαθμού στένωσης, που αξιολογήθηκε ως σοβαρός από χειρουργούς της σπονδυλικής στήλης.  
Στα τελικά δεδομένα της ανασκόπησης, δεν θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε μια σχέση μεταξύ οποιασδήποτε από τις παραμέτρους της μαγνητικής τομογραφίας και του υπαρκτού πόνου στην Ο.Μ.Σ.Σ., στους γλουτούς ή τα πόδια, αξιολογούμενα ποσοτικά από το μέτρο της σπονδυλικής στένωσης και της αριθμητικής κλίμακας βαθμολόγησης (N.R.S.). 
Ακόμη και περιορίζοντας τοπικά την ανάλυση της σχέσης πόνου-ευρημάτων στο επίπεδο της ΟΜΣΣ ή στην περιοχή της ακτινολογικής «στένωσης», δεν μπόρεσε να αποδειχθεί καμία σχέση μεταξύ πόνου και ευρημάτων.

Συμπερασματικά, παρά την ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να αποδείξουμε οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ των ακτινολογικών ευρημάτων της μαγνητικής τομογραφίας και της σοβαρότητας του υπάρχοντος πόνου. Έτσι υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι/τεχνικές για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με την αιτιώδη σχέση τους, σε ασθενείς με οσφυϊκή σπονδυλική στένωση.πηγή:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26953669